Korean J Schizophr Res Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Jong Chul Yang 1 Jin Sang Yoon 8
So Yung Yang 2 Se Chang Yoon 1
Kikyoung Yi 1 Shin Ae Yoon 1
Seon Jin Yim 1 Jin-Sang Yoon 1
Sun Kook Yoo 1 Dowon You 2
Taeyoung Yoo 1 Tak Youn 2
Hai Joo Yoon 4 Hye Young Yu 2
Ho Kyoung Yoon 2 Jung Min Yu 1
Hui Woo Yoon 1 Eun-Ra Yu 2
Hyung Jun Yoon 1 Je Yeon Yun 2


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
15 Teheran-ro 82-gil, Gangnam-gu, Seoul 06178, Korea
Tel: +82-2-552-6677    Fax: +82-31-554-2599    E-mail: thanato96@naver.com                

Copyright © 2024 by Korean Society for Schizophrenia Research.

Developed in M2PI

Close layer
prev next